Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës

Fillimi Lajme dhe ngjarje


FSSHK – përfaqësuese e punëtorëve shëndetësor në Këshillin Ekonomiko-social

Prishtinë, 05.04.2011 – FSSHK-ja, si anëtare themeluese e BSPK-së, në bazë të angazhimit të saj konstruktiv, e të udhëhequr nga kryetari i FSSHK-së, tani do të përfaqësohet në Këshillin Ekonomiko-Social. Në këtë këshillë do të udhëhiqet dialogu social tripartid në nivel vendi, ku janë të përfaqësuara organizatat e punëmarrësve, punëdhënësve dhe qeverisë. Në këtë drejtim, ky Këshillë filloi punën e tij pas pasivitetit disa mujor, e ku për nismën e punës të këtij organizmi përfaqësues meritë të veçantë ka presioni dhe angazhimi i udhëheqësisë së ngushtë të FSSHK-s, konkretisht Kryetarit dhe Nënkyetarëve të FSSHK-së. Në takimin e parë janë diskutuar çështjet e rëndësishme siç janë, paga minimale, draftimi i kontratës kolektive, gjendja ekonomike e punëtorëve etj.

 

Grupi punues për draftimin e Ligjit mbi sigruime shëndetësore

Prishtinë, 05.04.2011- Dr. Blerim Syla, në cilësinë e kryetarit të FSSHK-së dhe anëtarë i grupit punues për draftimin e ligjit për sigurime shëndetësore, ka marr pjesë në takimin e rradhës të këtij grupi. Me këtë rast, anëtarët e grupit punues kanë diskutuar propozimet e subjekteve të ndryshme që janë aktere në punën e këtij grupi, e ku edhe FSSHK-ja ka paraqitur propzimet mbi draftimin e këtij ligji me rëndësi të veçantë. Të gjithë anëtarët e grupit punues, e veçanërishtë kryesuesi i grupit, dr. Ferid Agani – Ministri i shëndetësisë, ka vlerësuar lartë angazhimin e kryetarit të FSSHK-së në vaçanti dhe të Federatës në përgjithësi.

 

Grupi punues për rishqyrtimin e Ligjit për shëndetësi

Prishtinë, 05.04.2011 – Anëtari i grupit punues për rishikimin e ligjit për shëndetësi, dr. Islam Krasniqi, ka marr pjesë në punët e grupit punues, ku FSSHK-ja ka parashtruar dsa amandamente mbi organizimin e sistemit shëndetësor në Republikën e Kosovës. Shumica e amandamenteve janë përkrahur nga pjesëmarrësit, e ku gjatë gjithë periudhës së paraparë prej gjithsej 6 javëve, FSSHK-ja do të angazhohet maksimalisht për të dhënë kontributin e duhur në drejtim të sofistikimit të infrastrukturës ligjore në sektorin e shëndetësisë.

 

L A J M Ë R I M

Për shkak të agjendës të stërngarkuar  dhe pjesëmarrjes në komisione nga sfera e shëndetësisë dhe punës në Këshillin Ekonomiko-Social të Kryetarit dhe Nënkryetarëve të FSSHK-së, takimi i paraparë me punëtorë të Spitalit të Gjilanit më datë 01.04.2011 është anuluar. Me keqardhje dhe shpresë të hasjes në mirëkuptim, në kohë shumë të shpejtë do të caktojmë takimin me punëtorët e Spitalit Rajonal të Gjilanit.

Ju falënderojmë për mirëkuptim

 

FSSHK-ja në komisionin për verifikimin e anëtarësisë së BSPK-së

FSSHK-ja do të marr pjesë në takimin e komisionit për verfikimin e anëtarësisë së BSPK-së, ku Kryetari i FSSHK-së do të jetë anëtarë i këtij komisioni. Ky komision u themelua sipas vendimit të Këshillit Drejtues të BSPK-së, dhe ka për qëllim verifikimin e anëtarësisë të sindikatave anëtare të BSPK-së, në drejtim të sigurimit të përfaqësimit sa më të drejtë të sindikatave në organet e BSPK-së dhe kryesisht në Kongresin e BSPK-së.

 

Takimi me Drejtorin e Departamentit të Financave pranë MSH-së, z. Musa Rexhaj

Prishtinë, 25.03.2011 – Nënkryetarët e FSSHK-së, z. Blerim Delija dhe dr. Xhemajl Selmani, Kryetari i Këshillit Drejtues dr. Jahir Lajqi dhe zyrtari ligjor z. Armend Shkoza, kanë mbajtur një takim pune me drejtorin e departamenti i financave të Ministrisë së Shëndetësisë, z. Musa Rexhaj. Në këtë takim janë diskutuar çështjet lidhur me pagesën e kujdestarive, ku palët janë dakorduar se pas hyrjes në fuqi të ligjit të punës, punëtorët shëndetësor duhet ti gëzojnë të gjitha benificionet që parashien me Ligjin e punës mbi pagesat shtesë për kujdestari, punën e natës, punën jashtë orarit, punës në fundjavë dhe gjatë festave zyrtare. Në këtë takim është konkluduar se në pamundësi të nxjerrjes së dhënëvae ekzakte nga Buxheti i vitit 2011, nuk mund të nxirren kalkulimet konkrete, por se kjo do të bëhet shumë shpejtë pas hyrjes dhe zbatimit të buxhetit të votuar nga Kuvendi i Kosovës.

 

FSSHK-ja në Komisionin Statutar të BSPK-së

Boge,22-23.03.2011 - z. Blerim Delija – Nënkryetar i FSSHK-së, njëherit dhe kryetar i komisionit statutar të BSPK-së, në përkrahje teknike të zyrtarit ligjor të FSSHK-së, z. Armend Shkoza, kanë marr pjesë në punimet lidhur me draftimin e statutit me plotësime dhe ndryshime. Kontributi i përfaqësuesit të FSSHK-së, z. Blerim Delijës, është theksuar dukshëm, ku FSSHK-ja ka përgatitur një draft i cili po thuajse në tërësi është miratuar nga komisioni statutar i BSPK-së.

 

Ftesa nga Friderich Ebert Stiftung Fondation (FES) – Insituti Ri-Invest

Kryetari i FSSHK-së është ftuar nga fondacioni gjerman FES, që të merr pjesë në takimet periodike mbi zhvillimet ekonomike dhe sociale në Kosovë. Ky aktivitet organizohet nga Fondacioni i FES-it dhe Instituti Ri-Invest.

 

Takimi me KOR-in Suedez

Prishtinë, 30.03.2011 – Kryetari dhe Nënkryetari i FSSHK-së, kanë takuar përfaqësues të KFOR-it, të cilët me rastin ndërimeve të regjimentit të ushtrisë suedeze kanë bërë një vizitë në hapësiart e zyrës qëndrore të FSSHK-së. Me këtë rast, pranuesit e rinj të misionit të tyre në Kosovë kanë shprehur interesim të veçantë mbi organizimin sindikal në sektorin e shëndetësisë, e ku në veçanti janë interesuar mbi të ariturat e Federatës. Dr. Blerim Syla dhe z. Blerim Delija kanë bërë një prezentim mbi aktivitet e Federatës, ku kanë paraqitur gjithashtu edhe objektivat e FSSHK-së për vitin 2011. Përfaqësuesit e KFOR-it kanë premtuar se do të vazhdojnë bashkpunimin me FSSHK-në dhe se do të jenë në vigjilencë për të përcjellë ecurit në aspektin e sektrit shëndetësor.

 

Takimi në Kaqanik

Kaqanik, 31.03.2011 - Delegacioni i FSSHK-së, në përbërje prej: Nënkryetarit të FSSHK-së – z. Blerim Delija, Kryetari i Këshillit Drejtues – Dr. Jahir Lajqi, Përfaqësuesja e Regjionit të Ferizajt – znj. Tevide Imeri dhe Zyrtari Ligjor – Armend Shkoza, kanë zhvilluar takime negociuese mbi rastin e z. Nazif Rekës – Kryetarit të Sindikatës së QMF-Kaqanik. Me këtë rast, delegacioni ka zhvilluar takime me drejtorin e QKMF-Kaqanikut dhe drejtorin komunal për shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Me zhvillimin e këtyre takimeve, është bërë vërtetimi faktik i rastit Reka-DSHMS –Kaqanik, ku për rastin në fjalë delegacioni do të përpilojë një raport të veçantë mbi zhvillimin e këtyre bisedimeve.

 

Takimi me z. Bajrush Xhemajlin, Kryetari i AKK-së

Ferizaj, 31.03.2011 - Delegacioni i FSSHK-së i përbërë nga Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla, Nënkryetari z. Blerim Delija dhe Kryetari i Këshillit Drejtues Dr. Jahir Lajqi, kanë takuar z Bajrush Xhemajlin, kryetarin e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Me këtë rast, delegacioni i FSSHK-së, i prirë nga Kryetari ka parashtruar një sërë probleme që rrjedhin nga kujdesi primar, e që sipas ligjeve në fuqi menaxhohet nga pushteti lokal. Krysisht diskutimi është përqëndruar në realizimin e shtesës prej 44 eurove, që në të kaluarën është vërtetuar një dis-harmoni në drejtim të realizimit të këtyre mjeteve. Kryetari i FSSHK-së shpalosi shqetësimin e punëtorëve shëndetësor lidhur me pagesën e 44 eurove, ku potencoi se duhet të gjindet një mënyrë që të sigurohet pagesa e këtyre mjeteve.

Gjithashtu, kryetari i KD-së, dr. Jahir Lajqi, dhe Nënkryetari z. Blerim Delija, potencuan se krahas asaj se nga pushteti qëndror ka ardhë konfirmimi i derdhjes së mjeteve për 44 euro për nivel komunal, këto autoritete nuk e kanë zbatuar në mënyrë të duhur buxhetin e dedikuar për nivel komunal, dhe si duket ekziston një manipulim.  Ndërsa, kryetari i AKK-së, potencoi se si titullar i këtij asociacioni nuk ka titull ekzekutiv, andaj iguroi se në kuadër të kompetencave të tij do të angazhohet që në takime me kryetarët e komunave do të kërkon që të rishikohen mënyrat më komode për pagimin e këtyre shtesave, si dhe në këtë drejtim do të informoi edhe Ministrin e Financave, . Bedri Hamzën, që të shqyrtohet në model për krijimin e mundësisë efektive për pagesën e këtyre mjeteve. Gjithashtu, Kryetari i AKK-së siguroi delegacionin e FSSHK-së se do të angazhohet maksimalisht për këtë çështje, duke marr parasysh gjendjen e vështirë të punëtorëve shëndetësor.

 

Kryetari i FSSHK-së Dr. Blerim Syla takohet me Ministrinë e Shëndetësisë, prof. dr. Ferid Agani

Prishtinë, 21.03.2011 - Kryetari i FSSHK-së, dr. Blerim Syla realizoi një takim pune me ministin e shëndetësisë, prof. dr. Ferid Aganin. Në këtë takim janë diskutuar çështjet nga sfera e gjendjes së përgjithshme të sistemit shëndetësorë në Republikën e Kosovës. Me këtë rast u theksua nevoja e forcimit të bashkëpunimit t[ë ndërsjellë në mes të dy partnerëve social, në drejtim të përforcimit të dialogut social, i cili në të kaluar ka qenë në një gjendje inekzistente.

Që të dy bashkëbiseduesit janë dakorduar që bashkëpunimi të koncentorhet me funksionalizimin e grupeve punuese, në të cilat do të marrin pjesë përfaqësues nga MSH-ja dhe FSSHK-ja. Gjithashtu në këtë takim është diskutuar edhe nisma për ndryshimin dhe rishikimin ne ligjit për shëndetësi dhe draftimin e projekt-ligjit për sigurime shëndetësore. Takimi është zhvilluar në një atmosferë mirëkuptuese dhe produktive, ku që të dy përfaqësues të këtyre institucioneve janë zotuar për përkushtimin maksimal për të reformuar sistemin shëndetësor.

 

Nis puna e grupit punues për ndryshimin dhe revidimin e ligjeve për shëndetësinë dhe sigurimet shëndetësore

Prishtinë, 24,03.2011 - Me vendim të Ministrit të Shëndetësisë është formuar grupi punues për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shëndetësi dhe revidimin e Ligjit për sigurime shëndetësore.Në këtë grup punues do të përfaqësohet edhe FSSHK-ja, e cila përfaqësohet nga kryetari dr. Blerim Syla. Takimi i parë i këtij grupi punues është mbajtur në një në hapësirat e MSH-së, ku grupi punues pas takimit të parë është zotuar që me një punë intenzive prej 6 javëve, ku pritet që të finalizohen draftet për këto dy ligje të cilat i munguan infrastrukturës ligjore të shtetit të Kosovës. FSSHK-ja përmes propozimeve të parashtruara do të jep kontribuin vetanak në draftimin e këtyre projekt-ligjeve.

 

Nënshkruhet memorandumi në mes të FSSHK-së dhe Inspektoratit të punës

Prishtinë, 18.02.2011 - Me qëllim të monitorimit sa më të efektshëm dhe krijimin e ambientit të sigurtë për respektimin e të drejtave të punëtorëve në sektorin e shëndetësisë, FSSHK-ja dhe Inspektorati i Punës kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi. Ky memorandum u nënshkrua nga Kryetari i FSSHK-së dr. Blerim Syla dhe U.D. Kryeinspektorit të punës, z. Basri Ibrahimi. Më poshtë do të gjeni dokumenti origjinal të nënshkruar nga palët.

 

 

në këtë akt.

 

Komunikatë për media - 19.01.2011

Data 19.01.2011, Prishtinë

 

Komunikatë për media

 

Me rastin e zhvillimit të procedurës penale kundër zëvendës-ministrit të shëndetësisë, Nemanja Vujeviç, i cili para gjyqtarit të EULEX-it deklarohet se nuk e njeh shtetin e Kosovës, FSSHK-ja përmes këtij prononcimi publik reagon ashpër mbi këtë veprim, të cilin e konsideron si akt kundër shtetit të pavarur të Kosovës. FSSHK-ja, shfrytëzon rastin që ti përkujtojë instancat më të larta shtetërore se në çfarë gjendje gjendet shëndetësia kosovare, sidomos kur ajo udhëhiqet nga njerëzit ndaj të cilëve zhvillohen procedurat penale për keqpërdorimin e mjeteve financiare të taksapaguesve kosovar dhe donacioneve të organizmave ndërkombëtare, kurse në anën tjetër, tani edhe deklarativisht mohojnë shtetin e Kosovës.

Si rrethanë rënduese, FSSHK-ja e konsideron faktin se zvm. i shëndetësisë, Nemanja Vujeviç, ushtron detyrën e ministrit të shëndetësisë në Qeverinë e Kosovës e cila është në largim. Prandaj, në mënyrë këmbëngulëse, FSSHK-ja kërkon nga Kryeministri në largim, z. Hashim Thaçi, që sipas kompetencave kushtetuese dhe ligjore të cilat i disponon, të shkarkon urgjentisht të ashtuquajturin zvm. Nemanja Vujeviç. Me përgjegjësi morale dhe ndërgjegjshmëri, përkujtojmë Qeverinë e Republikës së Kosovës se i njëjti person, duke ushtruar detyrë ministrore nënshkruan udhëzimet administrative, në bazë të cilave përcaktohen konditat dhe bëhet drejtimi i politikave të shëndetësisë kosovare.

Kryetari i FSSHK-së – Dr. Blerim Syla

 

FSSHK-ja inicon procedurën pranë Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Komunale të Prishtinës

Prishtinë, 17 Janar 2011 - FSSHK-ja ditën e hënë, më 17 janar ka parashtruar kërkesën pranë Gjykatës Kushtetuese lidhur me mosimplementimin e drejtë të marrëveshjes së tetorit të 2008-së nga ana e komunave të Kosovës. Me këtë procedurë merret parasysh dëmtimi qi iu është bërë punëtorëve shëndetësor. Ndërsa procedura tjetër që është inicuar pranë Gjykatës Komunale të Prishtinës, ka të bëjë me mospërmbushjen e detyrimeve të Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me kontratën kolektive dhe sabotimin e dialogut social.

 

Raporti vjetor i punës së Kryesisë së Federatës për vitin 2010

Raporti vjetor i aktivitetit sindikal - 2010

Dhjetor, 30 2010

Me qëllim të promovimit dhe jetësimit të transparencës së brendshme dhe atë të jashtme, si dhe shpalosjes objektive të aktivitetit sindikal, zyra qendrore e FSSHK-së përpilon këtë dokument me karakter informative.

 

Për:

Kryesinë e Federatës

CC:

Këshillin mbikëqyrës të Federatës

Nga:

Kryetari I Federatës – Dr. Blerim Syla

Nënkryetari i I-rë I Federatës – Z. Blerim Delija

Nënkryetari i II-të I Federatës – Z. Naim Makolli

U.D. I Nënkryetarit të Federatës – Dr. Xhemajl Selmani

Lënda:

Raporti mbi aktivitete sindikale për  vitin 2010 (prill – dhjetor 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duke u mbështetur në detyrimet që rrjedhin nga Statuti i FSSHK-së mbi  kompetencat e titullarëve të lartë të Federatës, e paraqesim këtë raport mbi aktivitetin sindikal për vitin 2010, gjegjësisht periudhën nga muaji prill deri në muajin dhjetor / 2010. Në aspektin e politikave sindikale, në pozita përkatëse, duke u përpjekur që t’i përgjigjemi gjendjes momentale në teren kemi zhvilluar një sërë aktivitetesh.

Andaj, me qëllim të detajizimit të aktiviteteve të realizuara  për këtë periudhë paraqesim të dhënat mbi këto aktivitete  për vitin 2010.

Që nga data 1 prill 2010 janë zhvilluar këto aktivitete sindikale dhe teknike:


Më shumë...
 

Punëtorët e QKMF-së Skenderaj, protestojnë

Skenderaj, 28.12.2010 - Punëtorët shëndetësor të QKMF-së së Skenderajt, në shenjë të pakënaqësisë kanë mbajtur protestë një orëshe në hapësirat e objektit të QKMF-së. Punëtorët shëndetësor shprehën pakënaqësinë e tyre për mospagimin e shtesës në pagë prej 44 eurove, për muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2010. Me përkrahjen e plotë dhe organzimin e Sindikatës së QMF-Skenderaj, është mundësuar zhvillimi i dialogimit në mes të kryesisë së Sindikatës dhe autoriteteve komunale. Pas bisedimeve të zhvilluara, përfaqësuesit sindikal kanë marr premtimin se deri më datën 30 dhjetor, do të bëhet pagesa e shtesave të mbetura për vitin 2010. Bashkim Meha, Kryetar i Sinidkatës së QMF-Skenderaj, ka informuar zyrën qendrore të FSSHK-së, se në rast se premtimi i dhënë nuk do të realizohet, punëtorët shëndetësor do të futën në grevë menjëherë pas festave të fundvitit, konkretisht me datën 5 janar 2011. Me këtë rast, Federata përkrah në mënyrë të fuqishme aktivitetin sindikal të ndërmarr nga Sindikata e QMF-Skenderaj, dhe inkurajon punëtorët shëndetsor të kësaj komune duke i përkragur kërkesat e tyre legjitime.

 

Pamjet nga zonat e vërshuara dhe ekipit solidar të FSSHK-së në Shqipërisë

Shkodër, 10 dhjetor 2010 - Me rastin e vizitës së Kryetarit të FSSHK-së, dr. Blerim Syla dhe Nënkryetarit të FSSHK-së, z. Blerim Delija, në zonat e vërshuara në veri të Shqipërisë, kemi realizuar disa pamje nga zonat e prekura dhe ekipin mjekësor të dërguar sipas iniciativës së Federatës.

Më shumë...
 

Kryetari i FSSHK-së viziton zonën e Shkodrës

Prishtinë, 09.dhjetor.2010 - Me ftesën e shtabit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe prefektit të Bashkisë së Shkodrës, z. Maxhid Cungu, Kryetari i FSSHK-së, dr. Blerim Syla, dhe Nënkryetari i FSSHK-së, z. Blerim Delija, ditën e premtë (10.12.2010) do të vizitojnë zonën e Shkodrës e cila është prekur nga vërshimet e fundit në veri të vendit. Me këtë rast ata do ti vizitojnë ekipet mjekësore të cilat janë dërguar nën organizimin e FSSHK-së dhe FSK-së dhe njëkohësisht do të vizitojnë terenin e prekur nga këto vërshime. Kryetari dhe Nënkryetari i FSSHK-së gjithashtu do të konstatojnë gjendjen faktike në teren, duke shqyrtuar nevojën për dërgimin ekipeve të shtuara mjekësore apo edhe rifreskimin e tri ambulancave të cilat gjenden të dislokuara në kazermën e qytetit të Shkodrës.

 


Page 4 of 6

Statuti i FSSHK-së